top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Silueta z.s., IČ 265 38 237 se sídlem Šimáčkova 1452/16, Praha 7, 170 00 (dále jen: „správce“).
   

 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Šimáčkova 1452/16, Praha 7, 170 00
  e-mail: info@silutapraha.cz
  telefon: 603 572 809
   

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře na webu www.siluetapraha.cz.

 2. Informace o zpracování osobních údajů členů spolku Silueta z.s. a jejich zákonných zástupců získáte u členů rady klubu, jejichž kontakty najdete na https://www.siluetapraha.cz/kontakty.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je komunikace s návštěvníky webové aplikace, případně vyřízení jejich dotazů a žádostí o informace. 

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu 6 měsíců od datumu poslední komunikace s využitím uvedených osobních údajů.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Pro zpracování osobních údajů nepoužíváme žádné služby třetích stran.  

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

 2. Pro uplatnění těchto práv se osoby mohou obracet na osobu Předsedy spolku Silueta na emailové adrese: info@siluetapraha.cz,případně osobně na adrese Siluety.

 3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména připojení zabezpečené certifikační autoritou Let’s Encrypt.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním zprávy pomocí kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Souhlas s podmínkami používání cookies webové aplikace siluetapraha.cz potvrzujete odesláním zprávy prostřednictvím internetového formuláře. 

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.05.2022.

bottom of page